TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

Geri Dön

 

KEMAH  TAN  KÖYÜ  YARDIMLAŞMA  VE  KALKINDIRMA  DERNEĞİ

A N A   T Ü Z Ü Ğ Ü

                            KURULUŞU :  15 . 06 . 1964  –  KOD :  34 – 004 / 036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE  1 – DERNEĞİN  ADI :

 Kemah Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’ dir.

 Bu tüzükteki Dernek deyimi bu adı ifade eder.

MADDE  2 – DERNEĞİN  MERKEZİ :

Derneğin Merkezi, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde olup, şubesi yoktur.

MADDE  3 – DERNEĞİN  AMACI  ve  HİZMET  KONULARI :

Amacı :

-Tan Köyünün kalkınması ve gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu yönde maddi manevi  her türlü katkıda bulunmak.

-Tan Köyü mensupları arasında yardımlaş ve dayanışmayı sağlamak, sosyal faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı olmak, muhtaç durumda olan vatandaşlara ve doğal afetlerde zarar  görenlere yardımlar yapmak.

Hizmet Konuları :

-Tan Köyün’ den şehirlere göçün önlenmesi için çalışmalar yapmak, köyü yaşanılır hale getirmek, köylünün müşterek kullandığı okul, okul lojmanı, cami, köy konağı, mezarlık, yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon hatları gibi vs. alt ve üst yapıların korunması ve bakımının yapılması, yeni alt ve üst yapıların inşa edilmesi için maddi katkı sağlamak.

-Geçimini sağlamak için köyünü terk edip başka illere yerleşerek, oralarda çalışan ve oralarda ikamet eden Tan Köyü mensuplarının sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanında  faaliyette  bulunmalarını, birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak amacı ile hizmet etmek, çalışmalar yapmak, maddi manevi destek olmak ve yardımlarda bulunmak.

  Ayrıca vatandaşlar arasında muhtaç durumda olanlara ve doğal afetlerde zarar görenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

MADDE  4 – DERNEĞİN  ÇALIŞMA  KONULARI  ve  ÇALIŞMA  BİÇİMLERİ :

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

Yasalar ve Mevzuatın ön gördüğü hükümlere uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve işleri yapar. 

a) Dernek, İkametgah olarak kullanmak, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alır veya kiralar, gerektiğinde bunları satar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koruyabilir, işletebilir, ve her türlü inşaatı yapabilir.

b) Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek maksadı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurup işletebilir, işletmeciye verebilir. Vakıf veya Yardımlaşma Sandığı kurabilir, Dernek hizmetlerinde ücretli personel çalıştırabilir.

c) Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde dershane, kurs, yurt ve pansiyon açıp işletebilir veya bu tür yerlere katkıda bulunabilir.

d) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, izin almak koşulu ile Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

e) Derneğin amacına erişmesi ve gelir temini maksadı ile; balo, piyango, eğlence, gösteri, gece ve kermes düzenler. Kutlama günü, piknik, gezi gibi organizasyonlar yapar, takvim, rozet gibi benzeri ürünleri çıkarır.

f) Tan Köyü mensupları arasında kültürel bağları sağlamak ve geliştirmek gayesi ile kültürel içerikli toplantılar tertip eder, halk müziği ve halk oyunlarının öğretilmesine yardımcı olur.

g) Tan Köyü gençlerini spor yapmaya özendirmek ve spor yapmasına imkanı sağlamak amacı ile, amatör olarak çeşitli dallarda sportif faaliyette bulunur, sportif yarışmalar düzenler, turnuvalar tertip eder, çeşitli turnuvalara katılmalarını sağlar. 

h) Eğitime yönelik çalışmalar yapar, panel, konferans, seminer düzenler, kütüphane, okuma odası gibi birimler oluşturur ve bununla ilgili hizmet verir. Muhtaç durumda olan öğrencilere ayni ve nakdi eğitim yardımı yapar, burslar verir.

ı) Tan Köyü mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlamak için çalışmalar yapar, Tan Köyü mensubu olsun veya olmasın doğal afetlerde zarar örenlere, hasta, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.

i) Gönüllü kişi ve kuruluşlardan yardım alır, aynı amaca hizmet eden dernek, vakıf gibi yardım kuruluşlarına yardımda bulunur, oralardan yardım alır. Aynı amaçlı federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.

j) Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği Lokal açma ve benzeri tüm hakları kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

MADDE  5 – DERNEĞİN   KURUCULARI :

 

 

ADI  SOYADI

 

TABİYETİ

 

MESLEĞİ

 

A D R E S İ

 

01

 

ABDURRAHMAN KARAKAŞ

 

T.C.

 

KAHVECİ

ZİNCİRLİKUYU MEYDANI

AK İŞ HANI LEVENT – İSTANBUL

 

02

 

FEYZİ KARAHAN

 

T.C.

 

KAHVECİ

YENİÇERİLER CAD.BAYSAL SARAY HAN

ÇARŞIKAPI – İSTANBUL

 

03

 

MEHMET ŞATIR

 

T.C.

 

SERBEST MESLEK

TERSANE CAD. SARI ZEYBEK

SOK. NO: 16 KARAKÖY – İSTANBUL

 

04

 

MUSTAFA ALKAN

 

T.C.

 

EMEKLİ

HÜSAMBEY MH.DÜLGEROĞLU

SOK. NO: 24  FATİH – İSTANBUL

 

05

 

ÖMER ÖZKARA

 

T.C.

 

SERBEST MESLEK

TERSANE CAD. NAFE SOK.

NO: 6 KARAKÖY – İSTANBUL

 

06

 

MEHMET REMZİ ÖZKARA

 

T.C.

 

SERBEST MESLEK

TERSANE CAD. NAFE SOK.

NO: 6 KARAKÖY – İSTANBUL

 

07

 

KAZIM KÜÇÜKKAYA

 

T.C.

 

SERBEST MESLEK

MAHMUTPAŞA CAD. KÜRKÇÜ

HAN NO: 20 EMİNÖNÜ – İSTANBUL

MADDE  6 – DERNEĞE  ÜYE  OLMA  ŞARTLARI :       

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, kanunların ön gördüğü üyelik şartlarını taşıyan ve yasal bir engeli bulunmayan herkes derneğe üye olabilir. Derneğe, Asil Üyelik ve Fahri Üyelik olmak üzere iki şekilde üye olunur.

A – Asil üyelik ;

Asil üye, derneğe kayıtlı bulunan ve dernek genel kurulu oluşturan, seçme seçilme hakları bulunan ve yükümlülük taşıyan üyelerdir. Derneğe üye olmak isteyenler, dernekçe hazırlanmış olan üye giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları inceler ve en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.      

B – Fahri Üyelik ;

Fahri üye, Derneğin asil üyeleri haricinde, derneğe daha çok manevi katkıda bulunan ve gönüllü olarak hizmet eden seçme seçilme hakları olmayan üyelerdir. Derneğe gönüllü olarak hizmette bulunan kimseler arzu ederlerse, Yönetim Kurulu kararı ile derneğe fahri üye olarak kaydedilir ve bu kimseler dernekte fahri üye olarak kabul görürler. Fahri üyeler arzu edelerse derneğe aidat ödeyebilir, genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanma ve organlara seçilme gibi haklara sahip olamazlar. Fahri üyeler için ayrıca bir üye kayıt defteri tutulur.

MADDE  7 – ÜYELERİN  HAKLARI  ve  YÜKÜMLÜLÜKLERİ :                   

A – Üyelerin Hakları ;

- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınmaz.            

- Her üyenin seçme ve seçilme hakkı vardır, bütün üyeler derneğin faaliyetlerine katılabileceği gibi yönetim organlarına seçilme hakkına sahiptirler.       

- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.               

- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak istifasını bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.              

B – Üyelerin Yükümlülükleri ;

- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür.

- Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

- Bütün üyeler, tüzükte belirtilen üye aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdür.

  Aidatını ödemeyen üyeler hakkında dernek tüzüğünde yer alan müeyyideler uygulanır.

- Dernek üyeliğinden çıkan üye, üyelikte bulunduğu yılın aidatını ödemek zorundadır.

- Dernek üyeleri, derneğin genel kurul toplantılarına katılmak zorundadır.

- Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığından hak iddia edemez.       

MADDE 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

A – Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi;

Üyelik için kanun ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile Vefat edenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer ve yönetim kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir.        

B – Üyelikten Çıkma;

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

C – Üyelikten Çıkarma;

1-Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden, üyeler arasında birlik ve beraberliği bozan, derneğe zarar veren, dernek aleyhine çalışan, dernekten her hangi bir yetki almadığı halde derneği yükümlülük altına sokan, genel kurulun ve yönetim kurulunun kararlarına uymayanlar, Genel Kurulca üyelikten çıkarılır ve Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

2-Ödemekle yükümlü olduğu üyelik aidatını vaat ettiği dönem içinde ödemeyen ve kendisine ödeme ihtarı yapılan ve buna rağmen verilen süre içerisinde borcunu ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır ve kaydı silinir. 

MADDE 9 – ÜYE AİDATLARI :        

Derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerin her yıl ödemekle yükümlü oldukları aidatlardır.Yıllık aidat, her bir üye için Yüz (100,00) TL. olarak ön görülmüştür.

Yıllık aidatların tespiti ve artırılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Dernek üyeleri aidat borçlarını her takvim yılı içerisinde bir seferde ödemek zorundadır. Aidat borcunu ait olduğu yılın sonuna kadar ödemeyen üyeye, bir sonraki takvim yılı başında yönetim kurulunca yazılı olarak ödeme ihtarı gönderilir ve aidat borcunun 30 gün içerisinde ödenmesi istenir, bu süre içerisinde aidat borcunu ödemeyen üyeye başka bir ihtar gönderilmez ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

MADDE  10 – DERNEĞİN  ORGANLARI :    

Derneğin oluşturmak zorunda olduğu organları ;

A- Genel Kurul         

B-Yönetim Kurulu

C-Denetleme Kurulu

Derneğin zorunlu organları dışında, gerekli görülürse dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulunca görev ve yetkileri önceden belirtilmek kaydıyla, yardımcı organlar oluşturulur. Ancak bu organlara, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE  11 – GENEL   KURUL :

Genel kurul, derneğin asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır.

Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, üyelikten çıkarma, şube açma ve kapatma, derneğin feshi ve tasfiyesi konusunda ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

MADDE 12 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 - Genel kurul, yürürlükteki mevcut kanunlar ve ilgili mevzuat ile dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda kararlar alır ve uygular.

-Genel kurul, İki yılda bir Ocak ayı içerisinde olağan olarak, gerekli görülen hallerde ise olağanüstü olarak toplanmak zorundadır.

- Çalışma dönemlerine ait çalışma programları ile bütçelerini görüşüp onaylar ve bununla ilgi olarak yönetim kurullarına gerekli yetkileri verir.

- Geçen çalışma dönemine ait yönetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider çizelgeleri ile denetleme kurulu raporlarını görüşüp karara bağlar. Yönetim ve Denetleme kurullarını ibra eder.

- Yönetim ve denetleme kurullarını oluşturacak üyeleri seçer.      

- Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşür, tüzükte yapılacak değişikliği karara bağlar ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verir.     

- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya bunlar üzerinde inşaat yapılmasını karara bağlar ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verir.

- Derneğin Feshi ve Tasfiyesine ilişkin kararları alır.

- Derneğin şube açmasına ilişkin kararı alır ve bu hususta işlemleri yürütülmesi için yönetim kuruluna görev ve yetki verir. 

- Dernek tüzüğü ve mevzuatta belirtilen diğer işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 13 – GENEL KURUL TOPLANTISI:

Toplantı Zamanı ve Yeri;

Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin ( 1 / 5 ) yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır ve olağanüstü toplanır. Yapılan olağanüstü toplantı talebine rağmen, yönetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaz ise, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri, toplantının yapılması için yerel sulh hâkimliğine başvurur. Genel kurul toplantıları, derneğin bağlı olduğu merkez dâhilinde, yönetim kurulunun belirleyeceği adreste yapılır,

Toplantıya Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantının Yapılış Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 14 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Olağan genel kurul toplantı tarihine kadar beklenilmesi mümkün olmayan ve bir an önce görüşülmesi gereken önemli konuları görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Toplantı talebinden itibaren, yönetim kurulu en geç bir ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda olağan toplantı usulü göre yapılır.

MADDE  15 – YÖNETİM  KURULU :

Yönetim Kurulu, Derneğin temsil ve yürütme organıdır. Genel Kurulca iki yıllığına seçilen, yedi ( 7 ) asil ve beş ( 5 ) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, temsil yetkilerini kendi üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir. Yönetim Kurulu başkanı üst üste en fazla üç ( 3 )  dönem için başkanlık yapabilir.

Yönetim Kurulunun Görev Taksimatı ;

Yönetim kurulu, kendi arasında yapacağı ilk toplantıda, Başkan, başkan vekili, genel sekreter, muhasip üye ve veznedar üye’yi belirler ve aralarında görev taksimatı yapılır.

Yönetim Kurulunun Toplantı Usulü, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ;

Yönetim kurulu, üyelerinin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir olağan olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim kurulu toplantıları en az dört üyenin katılması ile yapılır, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile kararlar alınır. Yönetim kurulunun olağan toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa katılmayanların üyeliği düşer. Yönetim kurulu, üyeliği düşen veya istifa edenlerin yerine sırasına göre yedek üyeleri çağırmak zorundadır.

MADDE  16 – YÖNETİM  KURULUNUN  GÖREV  VE  YETKİLERİ, SÜRESİ :

-Yönetim Kurulu, derneği temsil eder, derneğin yürütme ve idaresini sağlar, yardımcı kurul ve komisyonlar oluşturur, bunların çalışma şekillerini, yetki ve sorumluluklarını belirler.

-Derneğin amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi yönünde faaliyet gösterir ve bu hususta her türlü kararı alır ve uygular,

-Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini saptar ve gündemini hazırlayarak genel kurulu toplantıya çağır ve toplantı ile ilgili diğer işlemleri yürütür. 

-Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, geçen çalışma dönemine ait bilanço, gelir ve gider çizelgeleri ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.

-Dernek hizmetlerinde veya işletmelerinde çalışacak personeli işe alır, ücretlerini belirler, gerektiğinde işlerine son verir.

-Dernek tüzüğü ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı yetki dâhilinde diğer işleri yürütür.

MADDE  17 – DENETLEME   KURULU :

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıllığına seçilen üç ( 3 ) asil ve üç ( 3 ) yedek üyeden oluşur ve derneğin denetiminden sorumludur.

MADDE  18 – DENETLEME  KURULUNUN  GÖREV  VE  YETKİLERİ :

-Denetleme kurulu, en geç altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde incelemesini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

-Denetleme kurulu, Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanır.

MADDE  19 – DERNEĞİN   İÇ  DENETİM  ŞEKLİ :

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE  20 – DERNEĞİN   GELİRLERİ :

  1. Üye Aidatları,
  2. Bağış ve Yardımlar,
  3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  4. Derneğin kuracağı işletmelerden elde edilen gelirler
  5. Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetlerden elde edeceği gelirler,

MADDE  21 –  GELİR  VE  GİDER  İŞLEMLERİ:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE  22 – DERNEĞİN  TUTMAK  ZORUNDA  OLDUĞU  DEFTERLER :

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE  23 – DERNEĞİN  TEMSİL  VE  İLZAMI :

Derneği Yönetim Kurulu adına, idari ve hukuki işlerde Başkan, başkanın olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekili münferiden temsil eder.Derneği İlzam edici muamelelerin yapılmasında ise, Başkan veya Başkan Vekili ile birlikte Genel Sekreter, Muhasip Üye veya Veznedar Üyelerden herhangi birinin müşterek imzaları gereklidir.

MADDE  24 – DERNEĞİN   FESHİ :

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin Feshi Kararı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin ( 2 / 3 ) toplantıya katılması ve toplantıya katılanların üç ikisinin ( 2 / 3 ) oyları ile alınır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılanların sayısı, yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin toplam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin Feshi halinde, Derneğe ait tüm mal varlığı, para ve hakları Erzincan ili, Kemah ilçesi,    Tan Köyü Muhtarlığı’ na devredilir.

MADDE  25 – TÜZÜK   DEĞİŞİKLİĞİ :

Tüzük Değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliğine gidilecekse, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin ( 2 / 3 ) toplantıya katılması ve katılanların üçte ikisinin ( 2 / 3 ) kabul oyu gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılanların sayısı, yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin toplam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE  26 – HÜKÜM   EKSİKLİĞİ :

Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda; Yürürlükteki Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler  hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 27 - DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ     

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.

25 Mayıs 2018