TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Vakıf Senedi

Geri Dön

KEMAH TAN KÖYÜ YARDIMLAŞMA VAKFI, VAKIF SENEDİ

MADDE – 1

VAKFIN ADI :

Kemah Tan Köyü Yardımlaşma Vakfı' dır.  Bu senetteki vakıf deyimi bu adı ifade eder.

MADDE – 2

VAKFIN MERKEZİ :

Vakfın merkezi İstanbul' dadır.

a)  Vakfın Adresi:

Çengelköy-Güzeltepe Caddesi Defterdaroğlu  1.Sokak No: 6 / A-B  Üsküdar / İstanbul.

Vakfın yazışma adresi  teftiş makamına bilgi vermek suretiyle merkez dahilinde vakıf

yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

b) Şubeler: Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mercilerin izni ile yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik kurulabilir. Şube ve temsilciliklerin, görev ve sorumlulukları vakıf yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE – 3

VAKFIN AMACI :

Vatandaşlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere yasal mevzuat dahilinde ;

a)   Bilimsel yöntemlerle seçilecek yetenekli Türk gençlerine eğitim ve öğretim yaptırmak suretiyle Ulusal kültür ve geleneklerine bağlı yüksek karakterli, araştırıcı, fikir, sanat ve fen adamları yetiştirmek için ayni ve maddi yardımlarda bulunmak.Başarılı ve muhtaç durumda olan öğrencilere kıstaslarını belirlemek suretiyle burs vermek, ayni ve nakdi eğitim yardımlarında bulunmak

b) Okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları kültür, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, Bilgi Bankaları, Enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, Staj Merkezleri, Sağlık ve Sosyal tesisler kurmak ve işletmek.

c) Bilimsel araştırmalar, konferanslar, seminerler ve kültürel toplantılar ve anma günleri düzenlemek, yayınlar yapmak.

d) Sosyal konularla ilgili yarışmalar düzenlemek ve başarılı olanlara ulusal ve uluslar arası ödüller vermek.

e) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve değerlerin alımı, satımı, kiralama vb. temliki tasarruflarda bulunmak.

f) Vakıf amaçlarını geliştirmede yararlanmak ve vakfa gelir elde etmek amacıyla, vakfa ait veya vakfa tabi işletmeler, şirketler kurmak, kurulmuşlara ortak olmak.

g) Öğrenimini tamamlamış, mesleğini kazanmış ve kendi mesleği ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulunan başarılı kişilere burslar, araştırma primleri ve eğitim yardımları yapmak.

h) Memleketin kalkınması ve ulusun bütünlüğü için sosyal faaliyette bulunmak, geziler düzenlemek, tesisler açmak ve işletmek, doğal afetlerde zarar görenlere, muhtaçlara,hastalara yardımlarda bulunmak.

ı) Vakıf üyelerinin dinlenmeleri için lokal açmak, işletmek ve bu gibi sosyal tesisleri oluşturmak ve geliştirmek.

i) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı özel ve resmi kurumlar ile, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile her türlü işbirliği ve yardımlaşmalarda bulunmak.

j) Yurt içinde veya yurt dışında doğal afetlerde zarar görenlere, muhtaçlara, hastalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu hususlarda yardım organizasyonları düzenlemek ya da düzenlenen yardım organizasyonlarına katılmak, toplanan yardımları yerlerine bizzat ulaştırmak ya da ulaştıracak ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Bağımsız olarak ya da yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren Seyahat acenteleri ile işbirliği yaparak sosyal, kültürel, dini veya benzeri seyahat programları tertip etmek ya da tertip edilen organizasyona katılmak

 

MADDE – 4

VAKFIN AMACINI GERCEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER :

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektirdiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli

ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 MADDE – 5

MAL VARLIĞI :

A) TAŞINMAZLAR : Kemah İlçesi,Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği adına kayıtlı

iken, Derneğin 11.3.1984 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile Vakfa devredilen İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Kalender Hane Mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi, 960 Ada, 39 Parselde kayıtlı bulunan 151 metre karelik Kagir bina ve arsa, Değeri : 12.000.000,-TL. (On iki milyon Türk Lirası).

B) Yine adı geçen dernek adına kayıtlı iken devri vakfa yapılan  0216 –318 52 07 numaralı

Telefonun intifa hakkı. Bedeli : 100.000,-TL.(Yüz bin Türk Lirası)

C) Yine Kemah Tan Köyü  Yardımlaşma Vakfı adına  Türkiye Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi

40/35021-7 hesap numarasına yatırılan 1.000.000,-TL. (Bir milyon Türk Lirası)

D) Ayrıca taşınır ve taşınmaz, parasal değeri olan haklar, pay senetleri, tahviller ve alacak  senetleri, bağış ve vasiyet yolu ile alınabilir. Tahsisli teberrular kabul edilir.

Bunların dışındaki vakfın gelirlerinin %80'i genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan kamu hizmetlerinin ifası için tahsis edilir.

 

MADDE – 6

VAKFIN MALLARININ YÖNETİMİ :

Vakfın sahip olduğu ve olabileceği mal ve haklar, vakıf amacının gerçekleşmesi için TMK. 73.

ve takip eden maddelerini değiştiren 903 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin

Tüzük ile iş bu vakıf senedindeki hükümlere göre yönetilir. 

MADDE – 7

VAKFIN ORGANLARI :

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Kurucular Kurulu

b) Mütevelli Heyeti

c) Yönetim Kurulu

d) Vakıf Müdürü

e) Denetleme Kurulu

  MADDE – 8

KURUCULAR KURULU :

Vakfın Kurucular Kurulu; Ek liste -1’de  adları yazılı ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan

gerçek kişilerdir.

Gerçek kişi kurucu üyenin vefatı halinde, mirasçılardan vefat öncesi tensip edilen kişi,

böyle bir tensip yapılmamışsa mirasçıların kendi aralarında anlaşarak belirleyecekleri bir mirasçı,

bu üyenin yerine kurucu üye olur.

MADDE – 9

MÜTEVELLİ  HEYETİ :

Vakıf Mütevelli Heyeti; Ek liste 1’de bulunan kurucular ile Ek liste 2’de adları yazılı kişilerden oluşur.

Sonradan boşalan mütevelli heyet üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilip, Mütevelli Heyetçe kabul edilen kişiler seçilir.

Vakfın Hazirun listesi; Bu iki listede adları geçenlerden oluşur. ( Vefat ve Mütevelli Heyet’ ten ayrılmalar sebebiyle, hazirun listesindeki sayı değişebilir.)

MADDE – 10

VAKFA ÜYE KABULÜ :

Vakfa Üye Kabulü iki şekilde olur.

a) Vakıf Yönetim Kuruluna yapılan yazılı üye kabul isteği başvurusu üzerine, başvuru sahibinin isteği  30 ( Otuz ) gün süre ile vakıf merkezinde askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda olabilecek itirazlar ile birlikte Vakıf yönetim kurulu başvuruyu değerlendirerek üyeliğe kabul veya ret için Genel Kurulda mütevelli heyetinin onayına sunar.

b) Vakfa kayda değer nispette mal varlığı bağışlayan kişi ve kurumlar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun en az üçte iki ( 2 / 3 ) çoğunluğu ile üyeliğe kabul edilerek, Mütevelli Heyeti üyesi olurlar. Bu yol ile mütevelli heyetine bir takvim yılında en fazla 5 ( Beş ) üye alınabilir.

c) Üyeliğe kabul edilen kişiler Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş ücreti ile yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadır.

d) Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur.

e) Yasal engeli olan veya doğan üyenin, üyeliği düşer. Bu üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.


 

MADDE – 11

MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organıdır. Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulu'nu seçmek.

b) Denetleme Kurulu'nu seçmek.

c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp incelemek,Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Yönetim ve denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını

belirlemek.

f) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı Kanunun uygulanmasını gösterir tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, Mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MADDE – 12

MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN TOPLANTI ZAMANI,TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündemle iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yıllık bütçeleri, Bilançoları ve Çalışma Raporlarını görüşmek ve onaylamak, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin iki yıllık görev süreleri sona ermiş ise, yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerini seçmek üzere olağan olarak toplanır.

Ayrıca Mütevelli Heyeti; Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulu'ndan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Ancak olağan toplantıda divan heyetinin teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az Onda birinin (1/10) yazılı önerisi ile; Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün öncesinden mahalli bir gazetede ilan edilir. Üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Mütevelli heyeti, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı

takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.

Bu ikinci toplantı nisabı,Üye tam sayısının üçte birinden(1/3) az olamaz.

 

 

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır.Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi noter aracılığı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı,Üye Tam sayısının (2/3) üçte ikisidir.

 

MADDE – 13

YÖNETİM KURULU :

Vakıf Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden en az (5) beş kişinin Mütevelli Heyeti üyesi olması zorunludur.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter,  Muhasip ve Veznedar üye seçilerek görev taksimi Yapılır. Görev süresi bitmeden  herhangi bir sebeple  Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) üç kez toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (5) üye olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine yazılarak İmzalanır.Yönetim Kurulu üyelik süresi biten üye yeniden seçilebilir.Yönetim Kurulu başkanı üst üste en fazla 3 dönem için başkanlık yapabilir.

MADDE – 14

A)YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Yönetim Kurulu, Vakıfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında,Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve

verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli yönetmelikleri hazırlar ve uygular.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi  ve yeni mali kaynaklara  kavuşturulması hususunda

gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli

girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetkileri ve sorumlulukları açıkça önceden belirtmek kaydıyla vakfa müdür atar,

vakıf genel sekreterliği, icra kurulu ve yardımcı komisyonlar gibi birimler oluşturur ve

gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder,

gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik

açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gerekli işlemleri yapar.

h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri, Mütevelli Heyeti'ne teklifte bulunur.

i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda Gelir-Gider Tablosu

ve Bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf Faaliyeti Raporunu ibraya sunar.

m) İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

n) Kurulacak olan şirket, vakfa  ait veya bağlı iktisadi işletmelerin yönetilmesi için, yönetmelikler

çıkarmak ve uygulamak.

 

o) Mütevelli Heyetçe onaylanan kadrolar dahilinde tayinler yapmak veya lüzum gördüklerini

azletmek. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse

senetlerini, alacak senetlerini, çekleri benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin

gayri ayni haklarını almak. Bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya

ölüme bağlı bir tasarrufla kabul etmek, almak veya satın almak, kiralamak bu surette iktisap

olunan varlığın, vakıf mülkiyetine geçmesini sağlamak için gerekli kararları almak ve uygulamak,

her türlü özel ve resmi işleri takip ve yürütmek.

ö) Vakfa ait şube, temsilcilik, irtibat bürosu, işletme, tesis, şirket, iktisadi işletme vb. teşekküllerin denetimini yapmak veya yaptırmak.

B) VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ :

Yönetim Kurulu kendi arasında yukarıda 12. maddede belirtilen görev taksimini yapmasını müteakip;

a) Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder,Toplantılara Başkanlık eder, kararları uygular.

b) Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

c) Genel Sekreter, Vakfın bütün yazışmalarını idare eder, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kararların deftere geçmesini temin eder.

d) Muhasip Üye, Vakfın mali işlerini yürütür ve bütçeye uygun olmasını sağlar.

e) Veznedar Üye,  Bütçe harcamalarından ve ödemelerinden, gelirlerin ve kıymetli evrakın

muhafazasından sorumludur.

MADDE – 15

VAKIF MÜDÜRÜ :

Vakıf müdürü,Yönetim Kurulunca, Mütevelli Heyeti üyelerinden veya dışarıdan seçilir.

Teşkilatın amiri veya sorumlusu olup, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. 

MADDE –16

DENETLEME KURULU :

Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetleme Kurulu Mütevelli Heyetince kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak şartı ile dışarıdan iki yıl için seçilecek Üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca üç (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek  üye göreve çağrılır.

Denetleme Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıtlar ve belgeler üzerinden yapar.

Hesap dönemi itibari İle düzenlediği raporu, Mütevelli Heyeti toplantısından en az yedi (7) gün önceden Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna teslim eder.

MADDE – 17

HUZUR HAKKI :

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse

Bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

 

MADDE – 18

VAKFIN GELİRLERİ :

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile

sağlanacak gelirler.

e) Üye giriş gelirleri ve yıllık üye aidatları.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER :

Türk Medeni Kanunu’ nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesi ile bu kanunun

Uygulamasını gösterir Tüzüğün 37 nci maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, %80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

MADDE – 19

VERGİ MUAFİYETİ :

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’ nin görüşü doğrultusunda,

Bu madde senetten çıkarıldı.

MADDE – 20

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ :

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler;

Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile,

Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme ve ilaveler yapılır.  

MADDE – 21

VAKFIN TEMSİLİ :

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı

ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

MADDE – 22

VAKFIN FESHİ :

Vakıf senedinde değişiklik yapılması veya vakfın feshi ve tasfiyesi yoluna gidilmesi lüzum ettiği takdirde ilgili kanun ve tüzük hükümleri uygulanır. Ancak Vakfa ait mal ve haklar hayır işlerinde kullanılmak  kaydıyla Kemah İlçesi Tan Köyü Hükmi şahsiyetine intikal eder.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

25 Mayıs 2018